Táskakép
Szak-ma elektronikus változat

ADÓ- ÉS VÁM ÉRTESÍTŐ 10. - 2019. OKTÓBER 21.

Hónap tanácsa

Mire kell figyelni a látvány-csapatsportok támogatása utáni adókedvezmény kapcsán?

A látvány-csapatsportok (a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong, valamint a röplabda sportág) ún. „közvetlen” támogatása alapján társasági adókedvezmény vehető igénybe, melynek összege a támogatási igazolásban szereplő összeg (de legfeljebb adóévenként a számított adó 70%-a). A kedvezmény érvényesítésére összesen 9 év áll rendelkezésre, mivel arra első ízben a támogatás adóévében, utoljára a támogatás naptári évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóévében van lehetőség.

Fontos megjegyezni, hogy – az azonos kedvezményezetti körnek, és azonos jogcímek szerinti célokra teljesíthető – adó-felajánlás nem keverendő össze a jelen kérdésben érintett adókedvezményi szabályokkal. A kétfajta támogatási rendszer ugyanis menetében, feltételeiben is eltér egymástól, továbbá párhuzamosan ugyanazon adóévben a kétféle kedvezmény nem vehető igénybe, tehát adott adóévben az adózónak el kell döntenie, hogy közvetlen támogatást kíván nyújtani, vagy – adójóváírás fejében – az adóról kíván rendelkezni.

I. A támogatható szervezetek és jogcímek

Adókedvezményre jogosító támogatásban részesíthető

 • a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége,

 • a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet – ideértve a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a szakszövetség tagjaként működő sportiskolát is –,

 • a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet,

 • a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány,

 • a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület (Magyar Olimpiai Bizottság, MOB).

További feltétel a kedvezményezett szervezet részéről, hogy rendelkezzen jóváhagyott sportfejlesztési programmal. A sportfejlesztési programok az adott év júliusától a következő év júniusáig tartó időszakra szólnak, és azokat az érintett szakszövetség hagyja jóvá.

A támogatás számos jogcímen adható, ilyen például az utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása, bizonyos személyi jellegű ráfordítások, a versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatása, tárgyi eszköz beruházás, felújítás, illetve a 2019/2020-as támogatási időszaktól kezdődően a sportcélú ingatlan üzemeltetési költségeinek támogatása. Több jogcím is támogatható egyszerre, erre nézve nincs megkötés.

 

II. A támogatás menete

1. Támogatási szándéknyilatkozat

Az adózó elsőként ún. támogatási szándéknyilatkozatot kell, hogy adjon a támogatásban részesítendő szervezet részére, ez ugyanis feltétele a támogatási igazolás kiállításának.
A támogatási szándéknyilatkozat akár egy dokumentumba is foglalható a támogatási szerződéssel. A szándéknyilatkozatot az adóhatóság felé nem kell benyújtani.

2. Támogatási szerződés

A támogatási szerződés az adózó és a kedvezményezett szervezet között jön létre (azt szintén nem kell az adóhatósághoz benyújtani), ebben kerül megjelölésre a támogatási jogcím és a támogatás összege, illetve a támogatás fogadására szolgáló fizetési számla is.

Az alaptámogatás az adózó által megjelölt összeg, annak juttatásáért az adózó nem jogosult ellenszolgáltatásra, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Az alaptámogatás – ráfordításként elszámolt – összege az adóalapnál elismert költség.

Az alaptámogatáson felül az adózó köteles ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatást is teljesíteni, melynek minimális összege legalább az alaptámogatás összegének a társasági adókulccsal (jelenleg 9%-al) számított értéke 75%-a. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásért – az alaptámogatással ellentétben – az adózó ellenszolgáltatásra tarthat igényt, ebben az esetben szponzorációról állapodnak meg a felek. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja

 • az adózó döntése szerint vagy a támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, vagy az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében működő sportszervezet (sportiskola), alapítvány,

 • a MOB támogatása esetén pedig a MOB.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege az adóalapnál nem elismert költség, vagyis adóalap-növelő tétel.

 

3. A támogatási igazolás

A támogatási igazolás megléte az adókedvezmény érvényesítésének a feltétele, ezért arra indokolt kiemelt figyelmet fordítani. A támogatási igazolást

 • a szakszövetségek és a MOB támogatása esetén az említett szervezetek kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter;

 • minden egyéb, támogatásra jogosult szervezet kérelmére a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

állítja ki az adózó részére. A kiállításnak több feltétele van, ilyen például, hogy az arra irányuló kérelemnek a kedvezményezett szervezet általi benyújtásakor az adózónak ne legyen lejárt köztartozása.

A támogatási igazolás tartalmazza:

 • a támogatást (juttatást) nyújtó köztartozásmentes adózó megnevezését, székhelyét, adószámát,

 • a kedvezményre jogosító támogatás (juttatás) összegét, valamint

jogcímenként a támogatott szervezet önálló fizetési számlájának számát.

 

4. A támogatás átutalása

A támogatási igazolás kiállítását követően (fontos, hogy annál nem korábban) történhet meg az alap- és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása a kedvezményezett önálló fizetési számlájára.

Az átutalást főszabály szerint a támogatás adóéve utolsó napjáig kell teljesíteni. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás tekintetében részben megengedőbb a szabályozás, az átutalás ugyanis a támogatás adóévét követően is történhet, de legkésőbb a támogatás adóévéről szóló társasági adóbevallási határidőig, és ebben az esetben az adókedvezmény már csak korlátozott összegben (80%-os mértékben) érvényesíthető.

A sportfejlesztési programok támogatása elő- és utófinanszírozásos rendszerben is működik. Utófinanszírozás esetében a támogatást a szakszövetségek, vagy pedig a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére kell átutalni, és azt az említett szervezetek utalják tovább a jogosult sportszervezet részére.

Az átutalással egyidejűleg plusz kötelezettség terheli az adózót, ez az ún. 1%-os befizetési kötelezettség. Ennek indoka, hogy a vonatkozó előírás szerint az adózó a képzéssel összefüggő feladatok, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, a versenyeztetéssel összefüggő feladatok, illetve a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímén nyújtott juttatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására kell, hogy befizessen. Ezen 1%-os összeg 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (EMMI) által közzétett fizetési számlára, míg a további 2/3 részt a szakszövetség által közzétett fizetési számlára kell megfizetni a támogatás megfizetésével egyidejűleg. Az 1%-os kötelezettség teljesítése az adókedvezmény igénybevételének feltétele; mindaddig, amíg az nem került megfizetésre, az adókedvezmény nem állítható be a társasági adóbevallásba.

 

5. Az átutalás megtörténtének bejelentése

Az alap- és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi teljesítésétől számított 30 napon belül az adózónak (csoportos társasági adóalany tagja esetén a csoportképviselőnek) be kell jelentenie a kifizetés tényét az állami adó- és vámhatóság felé. E határidő nem jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem terjeszthető elő. A bejelentés megtételére az adóhatóság a SPORTBEJ elnevezésű nyomtatványt rendszeresítette. Amennyiben a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalása az adóévet követően történt, és a pénzügyi teljesítésétől számított 30 nap a társasági adóbevallás benyújtását követően járna le, akkor a bejelentés a társasági adóbevallásban történik.

 

6. Az adókedvezmény érvényesítése

Mint látható, az adókedvezményre jogosító látvány-csapatsport támogatás több lépéses folyamat, amelynek során figyelemmel kell lenni az egyes mozzanatok időrendiségére, illetve az egyes pontokban ismertetett feltételekre is. Mindezek megtörténtével nyeri el az adózó (főszabályként) a jogosultságot arra, hogy – „végső lépésként” – a támogatási igazolásban szereplő összeget adókedvezményként a társasági adóbevallásba beállítsa.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Bejelentkezés


E-mail cím:

Jelszó:


Kapcsolódó kulcsszavak


látvány-csapatsport

adókedvezmény

A Saldo Zrt. web-oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az oldalak jogosulatlan használata, másolása és egyéb felhasználása jogkövetkezményt von maga után. Copyright © 2003-2014 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Minden jog fenntartva. All rights reserved. Adatvédelem | Impresszum