Táskakép
Szak-ma elektronikus változat

ADÓ- ÉS VÁM ÉRTESÍTŐ 9. - 2018. SZEPTEMBER 21.

Adózás rendje és adóigazgatási rendtartás

56. A közbeszerzések útján megvalósuló építési szerződésekhez kapcsolódó kifizetések

[régi Art. 36/A. §, Épber. 32/B. §, Épber. 33. § (2) bekezdése, Épber. 36. §]

 1. Kérdésként merült fel, hogy 2018. január 1-jét követően milyen szabályok vonatkoznak a közbeszerzések útján megvalósuló építési szerződésekhez kapcsolódó kifizetésekre, a benyújtandó adóigazolásra, illetve a kifizető visszatartási kötelezettségére.

 A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetések céljából benyújtandó adóigazolásra, illetve az (általános) adóigazoláson feltüntetett tartozással kapcsolatban a kifizető visszatartási és az alvállalkozók tájékoztatási kötelezettségére 2017. december 31-ig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: régi Art.) 36/A. §-a tartalmazott rendelkezéseket.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) nem tartalmaz rendelkezést a régi Art. 36/A. §-ában foglaltak vonatkozásában, ezen szabályok nem teljesen azonos tartalommal átkerültek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletbe (a továbbiakban: Épber.).

Az Épber. 32/B. §-a a kifizetések teljesítését az alábbiak szerint szabályozza:

 „32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.

(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.”

Az Épber. 36. § (1) bekezdése szerint a rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre és a közbeszerzések alapján megkötött szerződésekre kell alkalmazni. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint, a 2015. november 1. előtt megkezdett közbeszerzésekre az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben a kifizetés részben vagy egészben európai uniós forrásból finanszírozott és a kifizetés időpontja 2015. november 1. napja és 2015. december 31. napja közötti időszakra esik, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a nem alkalmazandó. A (4) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 32/A. § (1) bekezdés e)–g) pontját, a (2) bekezdését és a 32/B. §-át a 2018. január 1-jét követően teljesített kifizetésekre kell alkalmazni.

 2. Az Épber. hatálya valamennyi közbeszerzési szerződésre vonatkozik-e – ahogyan a régi Art. 36/A. §-a –, vagy kizárólag építési beruházásokra?

 Az Épber. hatálya – annak 1. §-a szerint – a Kbt. 8. § (3) bekezdése szerinti építési beruházásokra, a Kbt. 8. § (5) bekezdés szerinti építési koncessziókra, valamint az azokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatásokra terjed ki, így más közbeszerzési szerződések esetén a kérdéses szabályozás nem alkalmazandó.

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy az Épber. 33. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 8. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel építési koncesszió esetében az Épber. ellenérték kifizetésre vonatkozó szabályainak alkalmazása nem kötelező.

 3. Külföldi alvállalkozó bevonása esetén kell-e alkalmazni az Épber. 32/B. §-ának 2018. január 1-től hatályos szabályait abban az esetben, ha a külföldi vállalkozónak Magyarországon nincs telephelye és adószámmal sem rendelkezik?

 Abban az esetben, ha a külföldi vállalkozás Magyarországon adókötelezettséget nem keletkeztető építési munkát folytat alvállalkozóként, Magyarországon adóköteles tevékenységet egyébként nem folytat, adószámmal, telephellyel nem rendelkezik, nemleges adóigazolás benyújtására nem kötelezhető.

[NAV Központi Irányítás Jogi- és Koordinációs Főosztály 2306195812] 

  •  

Bejelentkezés


E-mail cím:

Jelszó:


A Saldo Zrt. web-oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az oldalak jogosulatlan használata, másolása és egyéb felhasználása jogkövetkezményt von maga után. Copyright © 2003-2014 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Minden jog fenntartva. All rights reserved. Adatvédelem | Impresszum