Táskakép
Szak-ma elektronikus változat

ADÓ- ÉS VÁM ÉRTESÍTŐ 4. SZÁM - 2018. ÁPRILIS 24.

Adózás rendje és adóigazgatási rendtartás

35. A 2018. január 1-jét követően esedékes fizetési kötelezettségek tekintetében alkalmazandó eljárási szabályok 

[Art. 271. § (2) és (7) bekezdése, Art. 216. §, Air. 139. § (2) bekezdése]

Kérdésként merült fel, hogy ha a 2017. decemberében jogerőssé váló vagy 2017. december 31-éig kiadmányozott és postázott, de jogerőre csak 2018. évben emelkedő utólagos adómegállapításról hozott első fokú határozatban előírt fizetési kötelezettség (adóhiány, adóbírság, mulasztási bírság) esedékességének időpontja már 2018. évre esik, úgy – az Art. 271. § (2) és (7) bekezdésének tükrében – e kötelezettség teljesítésére mely jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni? Alkalmazható-e ezen fizetési kötelezettségek esetén a feltételes adóbírság kedvezmény?

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 271. § (2) bekezdése alapján e törvény rendelkezéseit a hatálybalépést követően esedékessé váló kötelezettségekre kell alkalmazni. E szakasz (7) bekezdése szerint az adózónak az e törvény hatálybalépését követően, a hatálybalépést megelőző időszakra teljesítendő adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési, bizonylat kiállítási, adatszolgáltatási és adólevonási kötelezettségét a 2017. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesítenie.

Az utólagos adómegállapításról hozott első fokú határozatban előírt fizetési kötelezettségek (adóhiány, adóbírság, mulasztási bírság) tekintetében az Art. 271. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések nem tekinthetők relevánsnak, ezen kötelezettségeket ugyanis – függetlenül attól, hogy azok mely időszak tekintetében keletkeztek – nem a hatálybalépést megelőző időszakra kell teljesíteni, teljesítési idejüket a megfizetést előíró határozat jogerejéhez kapcsolódó esedékességük határozza meg.

A 2018. január 1-jét követően esedékessé váló utólagos adómegállapításról hozott első fokú határozatban előírt fizetési kötelezettséget – mivel az az Art. hatályba lépését követően vált esedékessé – az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 139. § (2) bekezdése és az Art. 271. § (2) bekezdése értelmében egyaránt az új szabályozás szerint kell teljesíteni.

Fentiekre figyelemmel e fizetési kötelezettségek tekintetében az Art. 216. §-ában meghatározott feltételes adóbírság kedvezmény alkalmazható, azaz ha az adózó az utólagos adómegállapításról hozott első fokú határozat elleni fellebbezési jogáról lemond, és esedékességig a határozatban előírt adókülönbözetet megfizeti, mentesül a kiszabott adóbírság ötven százalékának megfizetése alól.

[NAV Adó- és Vámszakmai Hatósági és Felügyeleti Ügyekért Felelős Szakmai Helyettes 2160733478]

Bejelentkezés


E-mail cím:

Jelszó:


A Saldo Zrt. web-oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az oldalak jogosulatlan használata, másolása és egyéb felhasználása jogkövetkezményt von maga után. Copyright © 2003-2014 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Minden jog fenntartva. All rights reserved. Adatvédelem | Impresszum