Táskakép
Szak-ma elektronikus változat

ADÓ- ÉS VÁM ÉRTESÍTŐ 5. SZÁM - 2017. ÁPRILIS 21.

10. Fémhulladékot üzletszerűen értékesítő magánszemély áfa-kötelezettsége

[Áfa tv. 5-6. §, 142. § (1) bekezdés d) pontja, Szja tv. 58. § (10) bekezdése]

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 58. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a magánszemélynek a kifizetőtől – nem egyéni vállalkozóként – fémkereskedelmi engedélyköteles anyag (fémhulladék) átruházására tekintettel szerzett bevételéből 25 százalék számít jövedelemnek. Az adót a kifizetéskor a kifizető állapítja meg és vonja le, továbbá a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adó és járulékok bevallására, megfizetésére az adózás rendjéről szóló törvényben előírt módon és határidőre – a magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként – vallja be és fizeti meg. E jövedelemmel összefüggésben a kifizetőt, illetve a magánszemélyt egyéb, közteherrel összefüggő kötelezettség nem terheli.

Figyelemmel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) nem jövedelmet terhelő közteherrel összefüggő kötelezettségeket állapít meg, az Szja tv. hivatkozott rendelkezése az általános forgalmi adó tekintetében nem releváns, vagyis az egyes értékesítéseket esetlegesen terhelő általános forgalmi adó alapjának és mértékének megállapítása során kizárólag az Áfa tv. szerint kell eljárni, nem alkalmazható az Szja tv. szerinti 25%-os szabály.

Az Áfa tv. 5. § (1) bekezdése értelmében adóalany az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Az érintett személy vagy szervezet jog- és cselekvőképességére személyes joga az irányadó, ha azonban személyes joga alapján nem lenne jog- és cselekvőképes, de a magyar jog alapján igen, akkor jog- és cselekvőképességét a magyar jog alapján kell elbírálni. Az Áfa tv. 6. § (1) bekezdése alapján pedig e törvény alkalmazásában gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

A fémhulladékot üzletszerűen értékesítő magánszemély e jogszabályi előírások alapján áfa-alany (akkor is, ha nem egyéni vállalkozó). Figyelemmel arra, hogy az Áfa tv. adóalanyiságra vonatkozó 5. § és azzal összefüggő 6. §-a az Szja tv. 58. § (10) bekezdése szempontjából nem értékelhető közteherrel (jelen esetben általános forgalmi adóval) összefüggő kötelezettségként, a fémhulladékot gyűjtő és üzletszerűen értékesítő magánszemély adóalanyiságának fennállása az Szja tv. 58. § (10) bekezdésére hivatkozással nem vitatható el.

Az Áfa tv. 6. számú mellékletében megnevezéssel és vámtarifaszámra való hivatkozással meghatározott hulladék termékértékesítése esetén – feltéve, hogy a 142. § (3)–(4) bekezdéseiben foglalt feltételek is fennállnak – a 142. § (1) bekezdés d) pontja alapján fordított adózás alá esik, vagyis az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti. A 142. § (3) bekezdés értelmében a fordított adózás alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek

a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, és

b) egyiküknek se legyen olyan, Áfa tv.-ben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.

A 142. § (4) bekezdése szerint a (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában – akár termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója vagy termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője minőségében, akár mindkét minőségben egyaránt – belföldön nyilvántartásba vett adóalany az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, szervezet is.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3156730528 / 2016. – NGM Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály NGM/12810-1/2017.]

Bejelentkezés


E-mail cím:

Jelszó:


A Saldo Zrt. web-oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az oldalak jogosulatlan használata, másolása és egyéb felhasználása jogkövetkezményt von maga után. Copyright © 2003-2014 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Minden jog fenntartva. All rights reserved. Adatvédelem | Impresszum